mi-system.co.rs M&I Systems - M&I Systems ? Informati?ki in?enjering i menad?ent konsalting

mi-system.co.rs
Title: M&I Systems - M&I Systems ? Informati?ki in?enjering i menad?ent konsalting
Keywords:
Description: M&I Systems - M&I Systems ? Informati?ki in?enjering i menad?ent konsalting Prijavite se na na? E-bilten Login | Registracija Moj Profil M&I Akademija ENGLISH Re?enja Proizvodnja Trgovina Uslu?ne del
mi-system.co.rs is ranked 1634424 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,439. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. mi-system.co.rs has 43% seo score.

mi-system.co.rs Information

Website / Domain: mi-system.co.rs
Website IP Address: 89.216.35.57
Domain DNS Server: dns2.orion.rs,dns1.orion.rs,dns3.orion.rs,dns4.orion.rs

mi-system.co.rs Rank

Alexa Rank: 1634424
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mi-system.co.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,439
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $529
Yearly Revenue: $6,439
Daily Unique Visitors 1,623
Monthly Unique Visitors: 48,690
Yearly Unique Visitors: 592,395

mi-system.co.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=1800, public
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 07:05:40 GMT
Server Apache/2.2.3 (CentOS)

mi-system.co.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage

mi-system.co.rs Traffic Sources Chart

mi-system.co.rs Similar Website

Domain Site Title

mi-system.co.rs Alexa Rank History Chart

mi-system.co.rs aleax

mi-system.co.rs Html To Plain Text

M&I Systems - M&I Systems ? Informati?ki in?enjering i menad?ent konsalting Prijavite se na na? E-bilten Login | Registracija Moj Profil M&I Akademija ENGLISH Re?enja Proizvodnja Trgovina Uslu?ne delatnosti Obrazovanje Proizvodi MIS ERP CRM MIS ORGCAP MIS PLANER MIS MARS MIS STRATEG MIS QM DMS UNIS Drugi proizvodi Usluge Ure?enje i optimizacija poslovnih procesa (BPM) Implementacija ERP-a i drugih sistema Upravljanje korporativnom performansom Istra?iva?ko-razvojni projekti Data Mining Outsourcing usluga obra?una plata i drugih primanja Outsourcing Data Warehouse i poslovna inteligencija Reference Partneri Aimetis Entersoft IBM Jasper Soft Microsoft Micro Strategy SAP Software AG Prodaja i podr?ka Prodaja Podr?ka Va? li?ni konsultant O nama M&I Systems, Co. Group Postani deo M&I tima Pri?e o uspehu Klijenti o nama Mediji o nama Mislite uspe?no Novosti Foto/video galerija Kontakt Postani deo M&I tima O nama Postani deo M&I tima Dobar tim za dobrog igra?a. Temelje smo postavili! Budi deo tima koji ?e svojim kodom razvijati kvalitetne sisteme savremenim tehnologijama. Vi?e → Telefoni razgovaraju sa automobilima, sat na ruci odgovara na emailove ili pokazuje kada imate slede?i let... novosti DigITalizacija menja svet. Get on board. Smart era je obuzela svet, sve se toliko brzo menja da pola toga ne uspevamo ni da ispratimo. Navikli smo na nove stvari, na promene… but this one is here to stay. Digitalizacija nije prolazna i sve kompanije kao i zaposleni koji je budu tretirali kao takvu, ima?e problem opstanka na tr?i?tu. Vi?e → Kako planirati uspeh i ostvariti ciljeve? Proizvodi MIS Planer Dobro je poznato da neuspeh u planiranju vodi planiranju neuspeha. Dakle, planirati zna?i znati gde sti?i, ?ta posti?i i koji su resursi kompanije neophodni za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Pritom, svaki resurs u organizaciji zahteva posebnu pa?nju i mora biti obuhva?en tokom procesa planiranja. Vi?e → Da li ste zadovoljni poslovanjem svoje kompanije od jutros? Isto je kao i ju?e? O?ekivali ste vi?e? ?elite da unapredite svoje poslovanje, ali niste sigurni ?ta, kada i kako. Mi znamo! Usluge BPM BPM predstavlja polugu, pokreta? svake organizacije za ostvarenje strate?kih ciljeva, razvoj i pove?anje svoje efikasnosti. Naj?e??i razlog neuspeha, lo?ih rezultata organizacija u poslovanju je neure?enost poslovnih procesa. Kako da ostvarujemo visoku finansijsku performansu, razvijamo neopipljivi kapital, ako nemamo izvanredno ure?ene poslovne procese? Vi?e → Kako postaviti dobru strategiju i realne ciljeve? Proizvodi MIS Strateg MIS STRATEG je projektovan i izgra?en za podr?ku strategijskom upravljanju. Namenjen je za re?avanje slo?enih, rasplinutih, nestruktuiranih strategijskih problema odlu?ivanja. Sistem je na modelima koncipiran modularno i obuhvata ure?en skup procedura za obradu i tuma?enje informacija koje daju podr?ku menad?erima u procesu dono?enja strate?kih odluka. Vi?e → Vi najbolje poznajete sopstveni biznis, mi znamo kako da ga u?inimo jo? boljim! O nama Ko smo mi? Postali smo klju?ni partner svim uspe?nim organizacijama koje ?ele da uz napredna softverska re?enja unaprede i optimizuju svoje poslovanje, standardizuju procedure, racionalizaciju tro?kove, osiguraju profit i obezbede konkurentsku prednost na tr?i?tu. Vi?e → M&I u brojkama O nama Ko smo mi? Iza nas su dve decenije predanog rada i uspe?nog poslovanja, vi?e od 30 implementiranih re?enja u preko 20 industrija i 200 kompanija ?irom regiona Jugoisto?ne Evrope Vi?e → Postavite organizaciju na pravi nivo! Usluge Upravljanje poslovnim procesima (BPM) M&I Systems, Co. je ve? odavno u svoj program i asortiman usluga uvrstio i konsultantske usluge u domenu BPM (Business Process Management). Ve?i broj konsultanata, sa odli?nim teorijsko-metodolo?kim i heuristi?kim znanjem, ste?enim permanentnim u?enjem i velikim iskustvom na vi?e izvedenih projekata ... Vi?e → Ostvarite svoje ciljeve Proizvodi Poslovni informacioni sistemi (ERP) MIS ERP je najbolje re?enje za ure?enje poslovanja u eri informati?kog dru?tva, u vremenu nove ekonomije, elektronskog poslovanja, ekonomije znanja. Prave i pravovremene informacije obezbe?uju dobar informacioni sistem. ERP je bez sumnje najbolje re?enje. Vi?e → Novosti Team buliding u Golf Club Centru Team building je jedna od najva?nijih investicija koju mo?ete napraviti za svoje zaposlene. Team building je odli?an na?in da se oja?a timski duh i veza ... Vi?e → Novosti M&I Systems, Co. postigla je najvi?u ocenu bonitetne izvrsnosti AAA u 2015.godini Na osnovu analize finansijskog poslovanja za proteklu 2015.godinu, zaklju?eno je da M&I Systems, Co. zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti. U skladu sa BISNODE internacionalnom metodologijom, M&I ... Vi?e → Novosti U?e??e M&I Systems na 4. ICV Kongresu controllera u Beogradu 4.ICV Kongres controllera odr?ava se u Beogradu 20. maja 2016. godine u hotelu Crown Plaza i M&I Systems podr?ava ali i u?estvuje na ovogodi?njem kongresu. ... Vi?e → Klijenti o nama DexyCo d.o.o. je privatno preduze?e koje od samog po?etka bele?i konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to. Trenutak kada jedna firma … Vi?e → Reference Vi?e → Footer Re?enja Proizvodnja Trgovina Uslu?ne delatnosti Obrazovanje MIS BUSINESS SUITE MIS ERP CRM MIS ORGCAP MIS PLANER MIS MARS MIS STRATEG MIS QM DMS UNIS Drugi proizvodi Usluge Ure?enje i optimizacija poslovnih procesa (BPM) Implementacija ERP-a i drugih sistema Upravljanje korporativnom performansom Istra?iva?ko-razvojni projekti Data Mining Outsourcing usluga obra?una plata i drugih primanja Outsourcing Data Warehouse i poslovna inteligencija Partneri Aimetis Entersoft IBM Jasper Soft Microsoft Micro Strategy SAP Software AG Prodaja i podr?ka Prodaja Podr?ka Reference O nama M&I Systems, Co. Group Postani deo M&I tima Pri?e o uspehu Klijenti o nama Mediji o nama Mislite uspe?no Novosti Foto/video galerija Prijavite se na na? E-bilten Copyright ? M&I Systems, Co. Group, 2016

mi-system.co.rs Whois

Domain Name: MI-SYSTEM.CO.RS